Przejdź do treści

Kraj

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne warunki handlowe (ostatnio zmienione 15 lutego 2024 r.)

Spis treści

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wykonanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Wykonanie i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach zastosowanie mają następujące definicje:
Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą.
Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Treści cyfrowe: dane wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej;
Umowa o ciągłe świadczenie usług: umowa o regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
Trwały nośnik danych: każde narzędzie - w tym poczta elektroniczna - umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się z nimi lub ich wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu, dla którego informacje te są przeznaczone, oraz umożliwiające odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Stichting Webshop Keurmerk i oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usług konsumentom na odległość;
Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między Przedsiębiorcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży produktów, treści cyfrowych i/lub usług na odległość, w ramach której, do momentu zawarcia umowy włącznie, korzysta się wyłącznie lub częściowo z jednej lub kilku technik porozumiewania się na odległość.
Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych warunków;
Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Nazwa przedsiębiorcy: Epicurius v.o.f., zwany dalej Epicurius
Adres siedziby: Korenmolen 106, 3481AX Harmelen
Numer telefonu: +31 (0)850041427  
Adres e-mail: info@epicurius.nl
Izba handlowa: 75549840
Numer VAT: NL860319994B01
IBAN: NL05INGB0007853535
BIC: INGBNL2A

Artykuł 3 - Zastosowanie
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami w siedzibie przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe na żądanie konsumenta.
W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, wbrew postanowieniom poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go w prosty sposób przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej i że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie konsumenta.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne.
Artykuł 4 - Oferta
Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub podlega warunkom, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.
Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one zgodnym z prawdą przedstawieniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
Każda oferta zawiera takie informacje, które są jasne dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty.
Artykuł 5 - Umowa
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnienia określonych warunków.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca będzie przestrzegał odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku lub dołączyć specjalne warunki do realizacji, podając powody.
Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych, prześle następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może się udać w celu złożenia reklamacji;
warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub, w zależności od przypadku, jasne informacje o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażnych;
cena produktu, usługi lub treści cyfrowych, w tym wszystkie podatki;
w stosownych przypadkach, koszt dostawy oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawieranej na odległość;  
wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony;
jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
W przypadku transakcji na czas określony postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do namysłu wynoszącym co najmniej 30 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania przyczyny (przyczyn).
Wyżej wymieniony okres odstąpienia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną wcześniej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub (jeśli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu) w dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odrzucić zamówienie na wiele produktów o różnych terminach dostawy.
jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub część;
w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.
Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie pierwotnego terminu odstąpienia od umowy, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.
Koszty odstąpienia od umowy ponosi kupujący, chyba że zostanie ustalone, że dostarczyliśmy użytkownikowi wadliwą rzecz, w którym to przypadku koszty ponosi Epicurius. 
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie do namysłu
W okresie do namysłu konsument powinien ostrożnie obchodzić się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakowuje lub używa produktu tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i działania produktu. Podstawową zasadą jest to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to robić w sklepie.
Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza to, co jest dozwolone w ust. 1.
Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych prawem informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy lub w momencie jej zawierania.
Artykuł 8 - Skorzystanie przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy i jego koszty
Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie na odstąpienie od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób opisany w sekcji Zwroty, wymiana i gwarancja na dole strony głównej. 
Tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to wymagane, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument dotrzymał terminu zwrotu w każdym przypadku, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w miarę możliwości w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie wskazał, że konsument powinien ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskazał, że konsument powinien ponieść te koszty we własnym zakresie, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu produktu.
Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby wykonanie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do części zobowiązania spełnionego przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia od umowy, w porównaniu z pełnym wykonaniem zobowiązania.
Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:
przed ich dostarczeniem nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
udzielając zgody nie potwierdził utraty prawa do odstąpienia od umowy; lub
przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.
Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyła potwierdzenie otrzymania tego powiadomienia niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, niezwłocznie, ale w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument powiadomił go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu, gdy konsument udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Przedsiębiorca korzysta z tych samych środków płatności, których użył konsument do zwrotu, chyba że konsument zgodzi się na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
Jeśli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie stwierdził to w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:
Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy
Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez operatora konsumentom, którzy uczestniczą lub mają możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, pod kierunkiem prowadzącego aukcję, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług.
Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy
świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu umowy przez operatora;
Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania i inne niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, usług wynajmu samochodów i gastronomii;
Umowy dotyczące zajęć rekreacyjnych, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres ich wykonania;
Produkty wytwarzane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których pieczęć została naruszona po dostawie;
Produkty, które ze względu na swój charakter są nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami po dostawie;
Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została zerwana po dostawie;
Gazety, czasopisma lub periodyki, z wyjątkiem ich subskrypcji;
Dostawa treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.
Artykuł 11 - Cena
W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie mogą zostać podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.
W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. To powiązanie z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, zostaną wymienione w ofercie.
Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
Podwyżki cen po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca je przewidział oraz:
a. wynikają one z przepisów lub postanowień ustawowych; lub
b. konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
Artykuł 12 - Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja
Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i / lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub regulacjami rządowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
Dodatkowa gwarancja oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, do czego jest prawnie zobowiązany w przypadku, gdy nie wywiązał się ze swojej części umowy.
Artykuł 13 - Dostawa i realizacja
Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień produktów oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
Z zastrzeżeniem tego, co określono w artykule 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia z dogodną szybkością, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego z wyprzedzeniem i przekazanego przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: czas trwania, zakończenie i przedłużenie
Wypowiedzenie:
Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która rozciąga się na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.
Konsumenci mogą wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich punktach:
wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
przynajmniej rozwiązać je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
zawsze wypowiadać z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sam sobie wyznaczył.
Odnowienie:
Umowa zawarta na czas określony, która rozciąga się na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania codziennych wiadomości i tygodniowych gazet i czasopism, może zostać milcząco przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać tę odnowioną umowę pod koniec okresu przedłużenia z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca.
Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia nie może przekraczać trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania codziennych lub cotygodniowych gazet lub czasopism, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania codziennych, informacyjnych i cotygodniowych gazet i czasopism w celach wstępnych (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.
Czas trwania:
Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie jednego roku konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu jej obowiązywania.
Artykuł 15 - Płatność
O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu do namysłu lub, w przypadku braku okresu do namysłu, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, ogólne warunki nigdy nie mogą zobowiązywać konsumenta do zapłaty więcej niż 50% zaliczki. W przypadku ustalenia płatności z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw związanych z realizacją danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem płatności z góry.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wspomnianych szczegółach płatności.
Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, to po powiadomieniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, a przedsiębiorca wyznaczył konsumentowi termin 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po braku płatności w tym 14-dniowym terminie, należne są odsetki ustawowe od należnej kwoty, a przedsiębiorca ma prawo naliczyć poniesione przez niego pozasądowe koszty windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2.500 €; 10% od kolejnych 2.500 € i 5% od kolejnych 5.000 €, przy minimalnej kwocie 40 €. Właściciel może odstąpić od tych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.
Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna
Przedsiębiorca ma wystarczająco upublicznioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą.
Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad, w pełni i jasno opisanych.
Reklamacje składane do przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14-dniowego okresu z powiadomieniem o otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Artykuł 17 - Spory
W przypadku umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.
Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawierania lub wykonywania umów związanych z produktami i usługami, które mają zostać dostarczone lub które zostały dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą być składane przez konsumenta lub przedsiębiorcę do sklepu internetowego Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl) z należytym przestrzeganiem postanowień określonych poniżej.
Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy Konsument najpierw złożył skargę do Przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
Najpóźniej trzy miesiące po powstaniu sporu, spór powinien zostać złożony na piśmie do Komisji rozjemczej.
Jeśli konsument chce przekazać spór do komisji rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Gdy przedsiębiorca chce to zrobić, konsument będzie musiał wyrazić na piśmie w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, czy tego chce, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeśli przedsiębiorca nie wysłucha wyboru konsumenta w ciągu pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo przedłożyć spór właściwemu sądowi.
Komisja rozjemcza orzeka na warunkach określonych w regulaminie komisji rozjemczej (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Rozstrzygnięcia komisji rozjemczej zapadają w formie wiążącej porady.
Komisja rozjemcza nie rozpatrzy sporu lub przerwie jego rozpatrywanie, jeżeli Przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, ogłosił upadłość lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą przed rozpatrzeniem sporu przez komisję na posiedzeniu i wydaniem ostatecznej decyzji.
Jeśli, oprócz Geschillencommissie Webshop, inna komisja rozjemcza uznana przez lub powiązana ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) jest właściwa, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk będzie miała pierwszeństwo przed Geschillencommissie Webshop Keurmerk w przypadku sporów dotyczących głównie metody sprzedaży na odległość lub świadczenia usług. We wszystkich innych sporach pierwszeństwo ma inna komisja rozjemcza uznana przez SGC lub powiązana z Kifid.
Artykuł 18 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Dodatkowe postanowienia i/lub odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie mogą być niekorzystne dla Konsumenta i muszą być sporządzone na piśmie lub zapisane w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na długoterminowym nośniku danych.